| Kancelaria adwokacka, adw. Krzysztof Szyszka

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne obejmuje normy określające podstawę działania urzędów i wzajemne zależności organów administracji państwowej i samorządowej.
Prawo administracyjne określa też normy regulujące proces wykonywania przez organy państwowe swoich funkcji.

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne;
  • odwołania od decyzji;
  • zażalenia na postanowienia administracyjne;
  • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
  • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
  • reprezentacja na każdym etapie sprawy - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
  • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
  • prowadzenie spraw pracowniczych;
  • inne.

Kancelaria pomaga inwestorom i projektantom borykającym się z problemami pojawiającymi się podczas załatwiania formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Mamy na tym gruncie duże doświadczenie przede wszystkim z uwagi na starannie dobranych partnerów - architektów, projektantów innych branż, rzeczoznawców budowlanych i innych. Zapewniamy wysoką jakość usług łącząc znajomość Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych, Prawa administracyjnego, orzeczeń sądów i zwyczajów panujących w różnych urzędach.